PKN
Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
 
Vorming en toerusting in de gemeente Vorming en toerusting in de gemeente

Het is het verlangen en de doelstelling van de kerkenraad dat de gemeente zal groeien in geloof en geestelijke weerbaarheid.
Naast het werk van de Heilige Geest, in de wedergeboorte en in de dagelijkse leiding en heiliging, zal daartoe ook kennis van Gods Woord noodzakelijk zijn.
Ook zal de toepassing en uitwerking in de levensheiliging voortdurend aandacht krijgen, om daarmee te voorkomen dat het evangelie los zal komen te staan van de dagelijkse levenswandel.
Om deze doelstelling te bewerken, streeft de kerkenraad naar een voortdurende mogelijkheid voor vorming en toerusting, die is toegesneden op de verschillende leeftijdsfasen van de gemeente.
Voor ogen staat de mogelijkheid om van jong tot oud te blijven groeien door blijvend gevoed en gevormd te worden door het Woord.
 
 De invulling hiervan wordt vormgegeven op de volgende wijze:
 

Zondagsschool
Deze is er eenmaal per 14 dagen voor kinderen van 4 – 12 jaar en wordt gehouden onder de kerkdienst.
Nadat de kinderen eerst een gedeelte van de kerkdienst hebben bijgewoond, gaan ze gezamenlijk naar kerkelijk centrum de Viskenij, waar ze in twee groepen uiteen gaan.
Daar wordt er gebeden, gezongen, geknutseld, een Bijbelverhaal verteld, en ook leren ze daar iets af te staan voor een goed doel.
Er zijn ook een aantal kerkdiensten waar de zondagsschool haar medewerking aan verleend, zoals diensten waarin een ambtsdrager wordt bevestigd, een kind wordt gedoopt, belijdenis van het geloof wordt gedaan.
Jaarlijks wordt het zondagsschoolseizoen afgesloten met een kerkdienst waarin de kinderen centraal staan.
 
 
Jeugdclubs
Er is een jeugdclub voor kinderen van 6 – 9 jaar, één van 10 – 12 jaar, en een jeugdclub van 12+. De beide clubs van 12- komen bij elkaar op vrijdagavond eenmaal per 14 dagen.
Er is een programma dat bestaat uit het zingen van christelijke liederen, gebed, het vertellen van een Bijbelverhaal, waarna er geknutseld wordt of een spel wordt gedaan.
 
De 12+ club komt ook bij elkaar op vrijdagavond om de 14 dagen en begint ook de avond met gebed en het zingen van christelijke liederen.
Daarna varieert de invulling verder met inhoudelijke bijdragen door de leiding gemaakt of genomen uit het aanbod van de HGJB, waarna ook veel ruimte is voor ontmoeting en gezellig samenzijn.
 
Er wordt ook soms een activiteit van sportieve aard georganiseerd samen met de jeugd van andere gemeenten uit de regio.
Het doel is ook om de jongeren in contact te brengen met andere christelijke jongeren uit de regio, om zodoende “kruisbestuiving” te verkrijgen in het jeugdwerk.
Ook is het belangrijk dat jonge mensen andere christelijke jongeren kennen om zodoende ervaringen te delen, vriendschappen aan te gaan, en bemoedigd te worden in het besef dat er ook veel andere jongeren christen zijn.
Om dit doel te bereiken worden er ook activiteiten zoals jeugddiensten georganiseerd met gemeenten uit andere kerkverbanden.
 

Catechisaties voor de volgende groepen:
10 – 12 jaar
13 – 14 jaar
15 +
Belijdeniscatechese  

Jongvolwassengroep
Hier nemen zij aan deel die vrij recent of enkele jaren geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd, maar ook deze activiteit staat open voor andere geïnteresseerden.
Maandelijks komen we bij elkaar rond een onderwerp uit een boekje voor Bijbelse en praktische geloofsopbouw.
Daarnaast bespreken we vragen die te maken hebben met de praktijk van het christenzijn, en delen we met elkaar hoe daarmee om te gaan.
Gesprek met en inbreng van de deelnemers maakt een onlosmakelijk deel uit van de invulling.
Ook wordt er door de deelnemers geoefend in het uitspreken van een vrij gebed, waardoor een zekere vrijmoedigheid wordt aangeleerd.
 
 
Bijbelgesprekskring Middengeneratie
Volgend in leeftijd op de Jongvolwassengroep is de nieuwste loot aan de stam de bijbelgesprekskring voor de middengeneratie.
Een leeftijdscategorie die in kerkelijke gemeenten vaak gemist wordt, maar waar wij ons gelukkig mee prijzen dat er meerderen actief op de gemeente betrokken zijn.
Toegesneden op deze groep en de vragen die daarin leven, willen we aan de hand van een handzaam boekje voor Bijbelstudie en de ervaringskennis van de deelnemers elkaar verder helpen.
Ook hierin zal de Bijbel onze leidraad zijn en het onderwijs van de Heere ons vormen, zo is ons verlangen.
Deze groep zal ook maandelijks samenkomen gedurende het winterseizoen.
 
Bijbelkring De Deel en Siertsheerd
Wekelijks komen een aantal bewoners van De Deel en van Siertsheerd, woon en zorgcentra voor begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking, bij elkaar voor een Bijbelse vertelling, onderling gesprek en verwerking, en zang. Ook wordt hier de jaarlijkse aangepaste dienst voorbereid en geoefend.
 
Bijbelkring.
Met grote trouw komt deze kring met daarin veel vaste deelnemers al jaren bij elkaar om gezamenlijk een Bijbelgedeelte te bestuderen.
Qua leeftijd van de deelnemers kunnen we spreken van jongere ouderen, die onder leiding van een bekwame vrijwilliger maandelijks bij elkaar komen.
Ook hier staat het toepassen en verwerken van wat in Gods Woord wordt geleerd centraal.
 
Bijbelgesprekskring voor ouderen
Deze wordt gedurende het winterseizoen gehouden in Zorgcentrum Het Ufkenshuis en is vooral bedoeld voor de bewoners daarvan.
Het is een activiteit die wordt uitgevoerd samen met de Gereformeerde Kerk van Siddeburen.
De leiding berust dan ook bij toerbeurt bij afgevaardigden van de beiden kerken.
De frequentie is eenmaal per 14 dagen en het vindt plaats op een middag.
Iedere kerk geeft aan deze middagen zijn eigen invulling, maar ook hier is het verlangen dat we met elkaar mogen leren en vertroost worden uit het Woord van God.
Verder voorzien de ontmoetingen in een behoefte aan pastorale aandacht en onderlinge ontmoeting.
We zingen bekende christelijke psalmen en  liederen, en vervullen met elkaar onze diaconale taak door te zorgen voor een project.
 
Doelgerichte ad hoc cursussen
De huwelijkscatechese, een vijf avonden durende voorbereiding op het huwelijk aan de hand van daartoe bestemd materiaal. In dit aansprekende studiemateriaal worden onderwerpen besproken zoals het huwelijk, communicatie en conflicten in het huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming, huisgodsdienst, verbondenheid in liefde en trouw, en uiteraard het huwelijksformulier. Deze cursus wordt gegeven als daar voldoende a.s. bruidsparen voor zijn.
 
Hart voor je Huwelijk, een opfriscursus voor gehuwden die graag hun relatie willen verdiepen en versterken.Hierin komen grotendeels de onderwerpen voor die ook in de huwelijkscatechese zijn genoemd, maar dan meer toegepast op de situatie van het al meerdere jaren getrouwd zijn. Ook hier wordt aan de hand van de Bijbel gesproken over het vervullen van onze beloften en de praktijk van het gehuwd zijn.
 
Cursus voor de kerkenraad over gespreksvoering en communicatie. Deze door een deskundige buitenstaander gegeven cursus krijgt een mogelijk vervolg in een mini-conferentie voor ambtsdragers, die we mogelijk samen met andere rechtzinnige gemeenten zullen organiseren. Toerusting van de ambtsdragers heeft een hoge prioriteit in onze gemeente.
 
Opening en toerusting op vergaderingen
Op de vergaderingen van de kerkenraad en het ouderlingenberaad wordt gebruikelijk een hoeveel tijd uitgetrokken voor bezinning.
We bespreken dan een gedeelte uit een praktische toepasbare Bijbelstudie of uit een boek over gemeenteopbouw.
Ook vindt soms een bezinning plaats over zaken zoals huwelijk en echtscheiding, ethische onderwerpen, of een onderwerp over de leiding van de gemeente.
Het beleid is er op gericht om deze bezinning op de inhoud van de Bijbel en van ons geloof hoge prioriteit te geven.
        
 

terug
 
 

Siddeburen
datum en tijdstip 21-04-2019 om 09.30 uur
meer details

Tjuchem
datum en tijdstip 21-04-2019 om 19.00 uur
meer details

Avondsamenkomst gezamenlijke kerken
datum en tijdstip 21-04-2019 om 19.00 uur
meer details

inleverdag kopij Klepel
datum en tijdstip 23-04-2019 om 16.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.