PKN
Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
 
ANBI stichting Hervormde kapel Tjuchem ANBI stichting Hervormde kapel Tjuchem
Algemene gegevens Stichting instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem - Steendam
 
Naam ANBI: Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809
Website adres: http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net
E-mail:  
Adres: Hoofdweg 37
Postcode: 9939 PB
Plaats: Tjuchem
Postadres: J.Schilthuis - Teeuwen
Postcode: Veenweg 20 , 9628 TN
Plaats: Siddeburen
 
De Stichting instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem-Steendam valt onder de Hervormde gemeente Siddeburen - Steendam- Tjuchem  en is daarmee een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 
  
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting instandhouding Hervormde Kapel - Tjuchem - Steendam.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, te weten :
a.twee leden benoemd door en uit de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Siddeburen waarvan er bij voorkeur èèn wordt benoemd uit de kerkvoogd
b.twee leden benoemd door het bestuur van deze stichting, te benoemen uit de lidmaten van de Hervormde gemeente van Siddeburen en waarvan er bij voorkeur èèn woonachtig is in Tjuchem of Steendam; en
c. èèn lid dat tevens het voorzitterschap zal waarnemen, benoemd door de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Siddeburen; lidmaat van deze gemeente en bij voorkeur de dienstdoende predikant van de Hervormde gemeente van Siddeburen 

Doelstelling/visie
Het doel van de stichting is het stichten, instandhouden, exploiteren en behren in Tjuchem van een gebouw mede dienend tot het Kerkelijk Werk in de ruimste zin van het woord. Bij al haar handelingen stelt de stichting zich op de grondslag van Gods Woord en de daarop gegrond Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgeteld door de Synode van Dordrecht in zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien
 
Verslag Activiteiten
Een afschrift van het jaarverslag en van de begroting en de rekening en verantwoording wordt elk jaar binnen veertien dagen na de goedkeuring, casu quo vaststelling toegezonden aan de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Siddeburen.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten stichting Instandhouding Herv.Kapel Tjuchem
  begroting rekening begroting
  2018 2018 2019

BATEN
 
Donaties €    500,00 €  1.065,00 €    800,00
Dames koor huur mbt Kapel €    300,00 €     340,00 €    340,00
Huur Kapel Herv.gemeente Siddeburen € 2.000,00 €   2.040,00 € 2.000,00
Collecte zangdiensten          0,00        792,90       500,00
Diversen          0,00          37,50           0,00
Rentebaten Rabo 3594.14.095          0,00            0,00           0,00
Rentebaten Rabosp.rek.1261.427.912          5,00            0,64           1,00
Totaal baten € 2.805,00  €  4.276,04 € 3.641,00

LASTEN
 
Vergoeding reinigen Kapel €    460,00 €    460,00 €    460,00
Vergoeding koster €    800,00 €    800,00 €    800,00
Onderhoud kapel €    800,00 €    440,56 €    500,00
Onderhoud orgel en inventaris €    100,00 €       0,00 €    200,00
Verzekering kapel €    240,00 €    222,89 €    240,00
Afvalstoffenheffing €        0,00 €        0,00 €        0,00
Electriciteit - Gas €    800,00 €    799,81 €    800,00
Water- verontreinigingsheffing €      60,00 €      30,39 €      50,00
Waterbedrijf €       60,00 €      52,17 €       60,00
Bankkosten €    150,00 €    120,33 €    150,00
Betaalde rente €        0,00 €        0,00 €        0,00
Diversen, kapelavond €    250,00 €      58,00 €    381,00
Totaal lasten € 3.720,00 € 2.984,15 € 3.641,00
 
Resultaat (baten - lasten)         € 1.291,89       
 
Toelichting

 
 
terug
 
 
Wat kan de kerk voor mij betekenen in deze coronacrisis?
Sinds de uitbraak van corona is de wereld ingrijpend veranderd.
Het  dagelijkse nieuws is er vol van. Overal krijg je te maken met maatregelen vanwege corona.
Veel mensen raken eenzaam, gespannen, bezorgd. U mogelijk ook.
Ons leven blijkt opnieuw zo kwetsbaar. De wereldwijde crisis roept vragen op over onze toekomst.
Waar gaat dit heen? Wat is eigenlijk de zin van het leven? Is er een God die alles leidt?
De vragen stapelen zich op en best mogelijk dat u ook met allerlei vragen zit, die uw leven onrustig maken.
 
Hoe vinden we rust in deze onrustige tijd? In onze diensten, die via Youtube beschikbaar zijn en
ook op zondag via de regionale omroep worden uitgezonden , komen voortdurend deze vragen aan de orde.
Niet dat we altijd pasklare antwoorden hebben, maar we mogen wel vanuit de Bijbel een richting wijzen naar houvast
en naar een toekomst, die vol hoop is. Door Jezus Christus is die hoop beschikbaar voor ieder die het zoekt.
Hij heeft zelf gezegd: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. (Math. 11:28)
 
Mocht u door alles wat er gebeurt een keer (vrijblijvend) contact met iemand van de kerk,
iemand die wil luisteren naar uw verhaal of die u kan helpen met het zoeken naar zingeving,
neem dan gerust contact op.  Aarzel niet en blijf niet zitten met uw vragen.
Het hoort nu eenmaal bij onze roeping als kerk in deze tijd en in deze wereld om mensen te helpen
die op zoek zijn.

Ouderling van der Louw
Tel: 06-50206366

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.