PKN
Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
 
ANBI stichting Hervormde kapel Tjuchem ANBI stichting Hervormde kapel Tjuchem

Algemene gegevens Stichting instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem - Steendam
 

Naam ANBI: Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809
Website adres: http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net
E-mail:  
Adres: Hoofdweg 37
Postcode: 9939 PB
Plaats: Tjuchem
Postadres: J.Schilthuis - Teeuwen
Postcode: Veenweg 20 , 9628 TN
Plaats: Siddeburen
 
De Stichting instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem-Steendam valt onder de Hervormde gemeente Siddeburen - Steendam- Tjuchem  en is daarmee een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 
  
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting instandhouding Hervormde Kapel - Tjuchem - Steendam.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, te weten :
a.twee leden benoemd door en uit de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Siddeburen waarvan er bij voorkeur èèn wordt benoemd uit de kerkvoogd
b.twee leden benoemd door het bestuur van deze stichting, te benoemen uit de lidmaten van de Hervormde gemeente van Siddeburen en waarvan er bij voorkeur èèn woonachtig is in Tjuchem of Steendam; en
c. èèn lid dat tevens het voorzitterschap zal waarnemen, benoemd door de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Siddeburen; lidmaat van deze gemeente en bij voorkeur de dienstdoende predikant van de Hervormde gemeente van Siddeburen 

Doelstelling/visie
Het doel van de stichting is het stichten, instandhouden, exploiteren en behren in Tjuchem van een gebouw mede dienend tot het Kerkelijk Werk in de ruimste zin van het woord. Bij al haar handelingen stelt de stichting zich op de grondslag van Gods Woord en de daarop gegrond Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgeteld door de Synode van Dordrecht in zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien
 
Verslag Activiteiten
Een afschrift van het jaarverslag en van de begroting en de rekening en verantwoording wordt elk jaar binnen veertien dagen na de goedkeuring, casu quo vaststelling toegezonden aan de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Siddeburen.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten stichting Instandhouding Herv.Kapel Tjuchem
  begroting rekening begroting
  2017 2017 2018

BATEN
 
Donaties €   500,00 €  1.120,00 €  600,00
Dames koor huur mbt Kapel €   300,00 €     340,00 €  300,00
Huur Kapel Herv.gemeente Siddeburen € 2000,00 €   2000,00 € 2000,00
Collecte zangdiensten          0,00        361,50      300,00
Rentebaten Rabo 3594.14.095          0,00            0,00          0,00
Rentebaten Rabosp.rek.1261.427.912          5,00            8,85          1,00
Totaal baten € 2805,00  €  3830,35 € 3201,00

LASTEN
 
Vergoeding reinigen Kapel €    460,00 €    460,00 €    460,00
Vergoeding koster €    800,00 €    800,00 €    800,00
Onderhoud kapel5 €    800,00 €     51,40 €    500,00
Onderhoud orgel en inventaris €    100,00 €       0,00 €    200,00
Verzekering kapel €    240,00 €    222,89 €    240,00
Afvalstoffenheffing €        0,00 €        0,00 €        0,00
Electriciteit - Gas €    800,00 €    734,11 €    800,00
Water- verontreinigingsheffing €      60,00 €    275,31 €    100,00
Waterbedrijf €       60,00 €      60,41 €       70,00
Bankkosten €    150,00 €    130,55 €    150,00
Betaalde rente €        0,00 €        0,00 €        0,00
Diversen, kapelavond €    250,00 €      61,05 €    250,00
Totaal lasten € 3.720,00 € 2.795,72 € 3.570,00
 
Resultaat (baten - lasten)         € 1.034,63       
 
Toelichting

 
 

terug
 
 

Avondsamenkomst gezamenlijke kerken
datum en tijdstip 24-03-2019 om 19.00 uur
meer details

Catechisatie
datum en tijdstip 27-03-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.